ภาคกลางมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคกลางมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคกลางมีจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด และ 1 เขตปกครองรูปแบบพิเศษ ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร (เขตปกครองรูปแบบพิเศษ มีสถานะเทียบเท่าจังหวัด)
2. กำแพงเพชร
3. ชัยนาท
4. นครนายก
5. นครปฐม
6. นครสวรรค์
7. นนทบุรี
8. ปทุมธานี
9. พระนครศรีอยุธยา
10. พิจิตร
11. พิษณุโลก
12. เพชรบูรณ์
13. ลพบุรี
14. สมุทรปราการ
15. สมุทรสงคราม
16. สมุทรสาคร
17. สระบุรี
18. สิงห์บุรี
19. สุโขทัย
20. สุพรรณบุรี
21. อ่างทอง
22. อุทัยธานี


แผนที่ภาคกลางอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ


การแบ่งภาคกลางเป็น 21 จังหวัดนี้ถูกแบ่งโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการแบ่งภาคอย่างเป็นทางการ โดยใช้หลักการที่ว่าประเทศไทยมี 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้ภาคกลางประกอบด้วย 8 จังหวัด และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 เขต (กรุงเทพมหานคร, มีสถานะเทียบเท่าจังหวัด) ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดชัยนาท
3. จังหวัดนนทบุรี
4. จังหวัดปทุมธานี
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดสระบุรี
8. จังหวัดสิงห์บุรี
9. จังหวัดอ่างทอง

แผนที่ภาคกลางโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ภาคกลางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ มีภูเขาน้อยมาก เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านหลายสาย มีพื้นที่รวม 91,798.64 ตารางกิโลเมตร (35,443.65 ตารางไมล์) มีประชากร 20,183,134 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2558)

แผนที่ภาคกลางในระบบ 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้)


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับภาคเหนือ
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย ภาคตะวันออก และบางส่วนของภาคตะวันตก
ทิศตะวันออก ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันติก ติดกับภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด ได้แก่
1. กาฬสินธุ์
2. ขอนแก่น
3. ชัยภูมิ
4. นครพนม
5. นครราชสีมา
6. บึงกาฬ
7. บุรีรัมย์
8. มหาสารคาม
9. มุกดาหาร
10. ยโสธร
11. ร้อยเอ็ด
12. เลย
13. ศรีสะเกษ
14. สกลนคร
15. สุรินทร์
16. หนองคาย
17. หนองบัวลำภู
18. อำนาจเจริญ
19. อุดรธานี
20. อุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่าภาคอื่น ๆ ทุกภาค กล่าวคือมีพื้นที่ทั้งหมด 168,854 ตารางกิโลเมตร (65,195 ตารางไมล์) คิดเป็น 33.17% ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 21,916,034 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งมากกว่าภาคอื่น ๆ เช่นกัน โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคและของประเทศไทย มีเนื้อที่ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร

แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ภาคอีสานตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนที่สูง มีภูเขาสูงอยู่บ้างทางตอนบนและตอนล่างของภาค ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ โดยที่ภาคอีสานเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทำประมงสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล อีกด้วย

ส้มตำ อาหารประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ


ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ภาษาอีสานซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาลาว ในการสื่อสารระหว่างกัน และใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาเขียน ส่วนอาหารการกินนั้น ภาคอีสานนับได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอาหารไทยยอดนิยมมากมาย เช่น ปลาร้า ส้มตำ น้ำตก ลาบ ก้อย ซุปหน่อไม้ ข้าวเหนียวไก่ย่าง และต้มแซบ เป็นต้น

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติด ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคตะวันออก และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ส.ป.ป. ลาว
ทิศตะวันตก ติดกับภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคเหนือมีจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดลำปาง
4. จังหวัดลำพูน
5. จังหวัดพะเยา
6. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดแพร่
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ภาคเหนือ จัดตามราชบัณฑิตยสถาน


การแบ่งจังหวัดภาคเหนือข้างต้น เป็นการแบ่งโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน มีพื้นที่รวม 93,690.85 ตารางกิโลเมตร  (36,174.24 ตารางไมล์) มีประชากร 6,341,973 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2561) ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัด 9 จังหวัดข้างต้นเป็นภาคเหนือตอนบน และได้เพิ่มภาคเหนือตอนล่างขึ้นมาอีก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดพิษณุโลก
3.จังหวัดสุโขทัย
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
5. จังหวัดพิจิตร
6. จังหวัดกำแพงเพชร
7. จังหวัดนครสวรรค์
8. จังหวัดอุทัยธานี

แผนที่ภาคเหนือ จัดตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


โดยที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนั้น  ราชบัณฑิตยสถานจัดให้จังหวัดตากอยู่ในภาคตะวันตก ส่วนที่เหลืออยู่ในภาคกลาง

ภาคเหนือตอนบนมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน มีพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติมากมายหลายแห่ง โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่และเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวนที่สำคัญของประเทศ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

ตัวเมืองเชียงใหม่ จังหวัดที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคกลาง
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศพม่า
ทิศตะวันออก ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ส.ป.ป. ลาวภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันออกมีจังหวัดทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่
1.จันทบุรี
2.ฉะเชิงเทรา
3.ชลบุรี
4.ตราด
5.ปราจีนบุรี
6.ระยอง
7.สระแก้ว

แผนที่ภาคตะวันออก


ภาคตะวันออกนั้นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 34,380 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,270 ตารางไมล์ มีประชากร 4,743,840 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับกับเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม และงานภาคบริการ โดยที่ภาคตะวันออกนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่สำคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดี เช่น ทุเรียน เงาะ และมังคุด เป็นต้น อีกทั้งยังมีชายหาดมากมาย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี มีแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด และแม่น้ำบางปะกง

พัทยา เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนทอและภาคกลาง
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศกัมพูชาภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด ดังนี้
1. กาญจนบุรี
2. ราชบุรี
3. ตาก
4. ประจวบคีรีขันธ์
5. เพชรบุรี

แผนที่จังหวัดในภาคตะวันตก


การแบ่งจังหวัดในภาคตะวันตกนั้น แต่ละหน่วยงานยังแบ่งออกมาไม่เหมือนกัน ซึ่งสร้างความงุนงงให้ประชาชนทั่วไปอยู่พอสมควร จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดด้านบนนั้นแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจัดให้จังหวัดที่อยู่ในทิศตะวันตกของประเทศ และส่วนใหญ่มีพรมแดนติดกับประเทศพม่า อยู่ในภาคตะวันตก ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดให้จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในภาคตะวันตก (โดยตัดจังหวัดตากออกไป และเพิ่มสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามเข้ามา)

ลักษณะทั่วไปของภาคตะวันตกจะเป็นเทือกเขา (เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นประเทศไทยกับประเทศพม่า) ถัดมาจะเป็นที่ราบลุ่มที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และมีบางส่วนที่ติดทะเล มีชายหาดที่สวยงาม เช่น เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกทำอาชีพเพาะปลูก ทั้งข้าว พืชไร่ และพืชสวน ประมง และงานภาคบริการภาคใต้มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคใต้มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคใต้มี 14 จังหวัด ได้แก่
1. กระบี่
2. ชุมพร
3. ตรัง
4. นครศรีธรรมราช
5. นราธิวาส
6. ปัตตานี
7. พังงา
8. พัทลุง
9. ภูเก็ต
10. ยะลา
11. ระนอง
12. สงขลา
13. สตูล
14. สุราษฎร์ธานี

ภาพแสดงอาณาเขตของภาคใต้


ภาคใต้ของไทยมีประชากรทั้งหมด 9,290,708 คน (2558, สำนักงานสถิติแห่งชาติ) เนื้อที่รวม 70,715.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,303.29 ตารางไมล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบสลับกับภูเขา มีทิวเขาทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศพม่า และทิวเขาด้านใต้เป็นแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศมาเลเซีย จังหวัดในภาคใต้ส่วนใหญ่มีพื้นที่ติดกับทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง และมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้วย คือเกาะภูเก็ต

เขตติดต่อ
ภาคใต้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตก
- ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดกับประเทศมาเลเซีย
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และประเทศพม่า

ในอดีตภาคใต้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรใหญ่ 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรตามพรลิงก์ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรนครศรีธรรมราช และอาณาจักรลังกาสุกะ

จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

คำถาม .... จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางและอยู่ติดกับอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 160.89 ตารางไมล์ มีสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและป่าชายเลน เนื่องจากอยู่ติดกับทะเล ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม การประมง และทำนาเกลือ

การทำนาเกลือ เป็นหนึ่งในอาชีพหลักของชาวสมุทรสงคราม

ที่ตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม (สีแดงในวงกลมเหลือง)


นอกจากจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยแล้ว จังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศด้วย กล่าวคือมีประชากรเพียง 193,791 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 31 ธันวาคม 2561)

สมุทรสงครามแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. อำเภอบางคนที
3. อำเภออัมพวา

เขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร
- ทิศตะวันออก ติดอ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดจังหวัดเพชรบุรี
- ทิศตะวันตก ติดจังหวัดราชบุรี