ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่คน มีใครบ้าง?

คำถาม .... ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่คน?

เฉลย ...
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ.2475 ประเทศไทยก็ได้แบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ และอำนาจบริหาร ซึ่งอำนาจบริหารนี้เองที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารและข้าราชการทั้งปวง

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วกี่คน?
ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด 29 คน ดังนี้
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
4. พันตรี ควง อภัยวงศ์
5. นายทวี บุณยเกตุ
6. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค์
8. พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
9. นายพจน์ สารสิน
10. จอมพลถนอม กิตติขจร
11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
13. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
18. นายอานันท์ ปันยารชุน
19. พลเอกสุจินดา คราประยูร
20. นายชวน หลีกภัย
21. นายบรรหาร ศิลปอาชา
22. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
23. นายทักษิณ ชินวัตร
24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
25. นายสมัคร สุนทรเวช
26. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
27. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
28. นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
29. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 และคนปัจจุบัน


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังการรัฐประหารของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน