จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

คำถาม .... จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือจังหวัดอะไร?

เฉลย ...
จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางและอยู่ติดกับอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 160.89 ตารางไมล์ มีสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและป่าชายเลน เนื่องจากอยู่ติดกับทะเล ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม การประมง และทำนาเกลือ

การทำนาเกลือ เป็นหนึ่งในอาชีพหลักของชาวสมุทรสงคราม

ที่ตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม (สีแดงในวงกลมเหลือง)


นอกจากจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยแล้ว จังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศด้วย กล่าวคือมีประชากรเพียง 193,791 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 31 ธันวาคม 2561)

สมุทรสงครามแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. อำเภอบางคนที
3. อำเภออัมพวา

เขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร
- ทิศตะวันออก ติดอ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดจังหวัดเพชรบุรี
- ทิศตะวันตก ติดจังหวัดราชบุรี