ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันออกมีจังหวัดทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่
1.จันทบุรี
2.ฉะเชิงเทรา
3.ชลบุรี
4.ตราด
5.ปราจีนบุรี
6.ระยอง
7.สระแก้ว

แผนที่ภาคตะวันออก


ภาคตะวันออกนั้นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 34,380 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,270 ตารางไมล์ มีประชากร 4,743,840 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับกับเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรม และงานภาคบริการ โดยที่ภาคตะวันออกนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่สำคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดี เช่น ทุเรียน เงาะ และมังคุด เป็นต้น อีกทั้งยังมีชายหาดมากมาย ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี มีแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด และแม่น้ำบางปะกง

พัทยา เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนทอและภาคกลาง
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศกัมพูชา