ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคเหนือมีจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดลำปาง
4. จังหวัดลำพูน
5. จังหวัดพะเยา
6. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดแพร่
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ภาคเหนือ จัดตามราชบัณฑิตยสถาน


การแบ่งจังหวัดภาคเหนือข้างต้น เป็นการแบ่งโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน มีพื้นที่รวม 93,690.85 ตารางกิโลเมตร  (36,174.24 ตารางไมล์) มีประชากร 6,341,973 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2561) ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัด 9 จังหวัดข้างต้นเป็นภาคเหนือตอนบน และได้เพิ่มภาคเหนือตอนล่างขึ้นมาอีก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดพิษณุโลก
3.จังหวัดสุโขทัย
4. จังหวัดเพชรบูรณ์
5. จังหวัดพิจิตร
6. จังหวัดกำแพงเพชร
7. จังหวัดนครสวรรค์
8. จังหวัดอุทัยธานี

แผนที่ภาคเหนือ จัดตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


โดยที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนั้น  ราชบัณฑิตยสถานจัดให้จังหวัดตากอยู่ในภาคตะวันตก ส่วนที่เหลืออยู่ในภาคกลาง

ภาคเหนือตอนบนมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อน มีพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติมากมายหลายแห่ง โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่และเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวนที่สำคัญของประเทศ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

ตัวเมืองเชียงใหม่ จังหวัดที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ ส.ป.ป. ลาว
ทิศใต้ ติดกับภาคกลาง
ทิศตะวันตก ติดกับประเทศพม่า
ทิศตะวันออก ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ส.ป.ป. ลาว