ภาคใต้มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคใต้มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคใต้มี 14 จังหวัด ได้แก่
1. กระบี่
2. ชุมพร
3. ตรัง
4. นครศรีธรรมราช
5. นราธิวาส
6. ปัตตานี
7. พังงา
8. พัทลุง
9. ภูเก็ต
10. ยะลา
11. ระนอง
12. สงขลา
13. สตูล
14. สุราษฎร์ธานี

ภาพแสดงอาณาเขตของภาคใต้


ภาคใต้ของไทยมีประชากรทั้งหมด 9,290,708 คน (2558, สำนักงานสถิติแห่งชาติ) เนื้อที่รวม 70,715.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,303.29 ตารางไมล์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบสลับกับภูเขา มีทิวเขาทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นพรมแดนติดกับประเทศพม่า และทิวเขาด้านใต้เป็นแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศมาเลเซีย จังหวัดในภาคใต้ส่วนใหญ่มีพื้นที่ติดกับทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง และมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้วย คือเกาะภูเก็ต

เขตติดต่อ
ภาคใต้มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตก
- ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
- ทิศใต้ ติดกับประเทศมาเลเซีย
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และประเทศพม่า

ในอดีตภาคใต้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรใหญ่ 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรตามพรลิงก์ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรนครศรีธรรมราช และอาณาจักรลังกาสุกะ