ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด ดังนี้
1. กาญจนบุรี
2. ราชบุรี
3. ตาก
4. ประจวบคีรีขันธ์
5. เพชรบุรี

แผนที่จังหวัดในภาคตะวันตก


การแบ่งจังหวัดในภาคตะวันตกนั้น แต่ละหน่วยงานยังแบ่งออกมาไม่เหมือนกัน ซึ่งสร้างความงุนงงให้ประชาชนทั่วไปอยู่พอสมควร จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดด้านบนนั้นแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจัดให้จังหวัดที่อยู่ในทิศตะวันตกของประเทศ และส่วนใหญ่มีพรมแดนติดกับประเทศพม่า อยู่ในภาคตะวันตก ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดให้จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในภาคตะวันตก (โดยตัดจังหวัดตากออกไป และเพิ่มสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามเข้ามา)

ลักษณะทั่วไปของภาคตะวันตกจะเป็นเทือกเขา (เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นประเทศไทยกับประเทศพม่า) ถัดมาจะเป็นที่ราบลุ่มที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และมีบางส่วนที่ติดทะเล มีชายหาดที่สวยงาม เช่น เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกทำอาชีพเพาะปลูก ทั้งข้าว พืชไร่ และพืชสวน ประมง และงานภาคบริการ