ภาคกลางมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

คำถาม .... ภาคกลางมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

เฉลย ...
ภาคกลางมีจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด และ 1 เขตปกครองรูปแบบพิเศษ ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร (เขตปกครองรูปแบบพิเศษ มีสถานะเทียบเท่าจังหวัด)
2. กำแพงเพชร
3. ชัยนาท
4. นครนายก
5. นครปฐม
6. นครสวรรค์
7. นนทบุรี
8. ปทุมธานี
9. พระนครศรีอยุธยา
10. พิจิตร
11. พิษณุโลก
12. เพชรบูรณ์
13. ลพบุรี
14. สมุทรปราการ
15. สมุทรสงคราม
16. สมุทรสาคร
17. สระบุรี
18. สิงห์บุรี
19. สุโขทัย
20. สุพรรณบุรี
21. อ่างทอง
22. อุทัยธานี


แผนที่ภาคกลางอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ


การแบ่งภาคกลางเป็น 21 จังหวัดนี้ถูกแบ่งโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการแบ่งภาคอย่างเป็นทางการ โดยใช้หลักการที่ว่าประเทศไทยมี 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในขณะที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้ภาคกลางประกอบด้วย 8 จังหวัด และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 เขต (กรุงเทพมหานคร, มีสถานะเทียบเท่าจังหวัด) ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดชัยนาท
3. จังหวัดนนทบุรี
4. จังหวัดปทุมธานี
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. จังหวัดลพบุรี
7. จังหวัดสระบุรี
8. จังหวัดสิงห์บุรี
9. จังหวัดอ่างทอง

แผนที่ภาคกลางโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ภาคกลางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ มีภูเขาน้อยมาก เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านหลายสาย มีพื้นที่รวม 91,798.64 ตารางกิโลเมตร (35,443.65 ตารางไมล์) มีประชากร 20,183,134 คน (กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2558)

แผนที่ภาคกลางในระบบ 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้)


อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับภาคเหนือ
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย ภาคตะวันออก และบางส่วนของภาคตะวันตก
ทิศตะวันออก ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันติก ติดกับภาคตะวันตก